Kontrola żywności – z pola na talerz

Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz sprawnej kontroli i nadzoru, powstała Strategia Bezpieczeństwa Żywności, jako krajowy dokument koordynujący działania wszystkich organów urzędowej kontroli żywności, do których zaliczona jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Strategia ta powstała w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, rozpoczynając od produkcji pierwotnej, a kończąc na jej dystrybucji.

Badania pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są przez laboratoria Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu oraz laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Ocenę uzyskanych wyników analiz prowadzi się w oparciu wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin zamieszczony w: rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG Dz. U. L 70 z dnia 16 marca 2005 r. (obowiązujące od 1 września 2008 r.).

Pozostałości środków ochrony roślin w zebranych plonach nie powinny przekraczać ustalonych norm handlowych, tzw. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Ważne jest to, że ich przekroczenie niekoniecznie musi oznaczać ryzyko dla zdrowia człowieka. Wskazuje jednak, że dany środek ochrony roślin został zastosowany niewłaściwie. Jest to działanie nielegalne i oznacza, że produkty spożywcze nie mogą być wprowadzone do obrotu. Dopuszczalny poziom pozostałości środków ochrony roślin w żywności został określony w taki sposób, aby produkty trafiające do konsumenta były w pełni bezpieczne.

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje dostępne na rynku produkty spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i publikuje ostrzeżenia publiczne dot. żywności: http://gis.gov.pl/zywnosc/ostrzezenia-publiczne-dot-zywnosci