Integrowana Produkcja roślin (IP)

Integrowana produkcja pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów.  Zaliczają się do nich m.in.:

• Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie produktów roślinnych, szczególnie eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej.

• IP pozwala także na wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

• Uzyskanie certyfikatu w systemie IP pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW 2007-2013.

Jak uzyskać certyfikat IP:

  • Ogrodnicy i rolnicy corocznie mogą ubiegać się o certyfikat IP przyznawany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.
  • Należy ukończyć 16-godzinne szkolenie, które na ogół odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
  • Prowadzić uprawę w oparciu o metodyki IP (zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Wszystkie działanie związane z produkcją należy zapisywać w Notatniku IP.
  • Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie cerftyfikatu wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Wniosek należy dostarczyć do biura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa do końca grudnia poprzedzającego rozpoczęcie produkcji.

Produkcja Integrowana podlega kontroli przez inspektorów PIORIN. Mogą oni wymagać zaświadczenia o nieprzekroczeniu w płodach rolnych poziomu dopuszczalnych norm pozostałości środków ochrony roślin, azotanów, metali ciężkich i innych pierwiastków szkodliwych. Tego typu badania powinny być wykonywane w jednostkach wyznaczonych przez PIORIN.

Szczegółowe informacje o zasadach IP na stronach Ministerstwa Rolnictwa.

Źródło: MINROL, PIORiN