Wymagania pokarmowe

Pod uprawę ogórka gruntowego nie można przeznaczać gleb o zbyt niskim odczynie. Optymalne pH mieści się w zakresie 6,5–7,0. Gleby zbyt kwaśne powinny być wcześniej wapnowane, najlepiej pod roślinę poprzedzającą. Przy obliczaniu dawek wapna nawozowego przyjmuje się, że dla podniesienia pH gleby o jedną jednostkę na glebie średnio zwięzłej należy zastosować około 3 ton wapna nawozowego, zawierającego 50% tlenku wapnia (CaO). Jednorazowa dawka nawozów wapniowych, w zależności od kategorii gleby, w przeliczeniu na formę tlenkową, nie powinna przekraczać 1 tony CaO na glebach lekkich i do 2 ton CaO na glebach zwięzłych. Większe ilości wapna, zastosowane jednorazowo, powodują nadmierną mineralizację substancji organicznej i przejściowo mogą pogarszać właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Najodpowiedniejsze jest wapno węglanowe lub dolomitowe. Wapnowanie powinno być przeprowadzane w okresie jesiennym, ale nie może być stosowane w tym samym roku co nawożenie obornikiem.

Potrzeby nawozowe

Przyjmuje się, że dla uzyskania plonu w wysokości 30 t z 1 ha, ogórek pobiera z gleby 50 kg N, 40 kg P2O5, 80 kg K2O i 30 kg CaO. Jednak potrzeby nawozowe ogórka znacznie przekraczają jego wymagania pokarmowe. Obiektywną ocenę zasobności gleb i ustalenie potrzebnych dawek nawozów wykonuje się na podstawie analizy chemicznej gleby. Dla ogórka optymalna zawartość składników mineralnych w 1 litrze gleby powinna wynosić: 80-120 mg azotu (N), 60-80 mg fosforu (P), 160-220 mg potasu (K), 70-120 mg magnezu (Mg) i 1500-2000 mg wapnia (Ca).
Przy obliczaniu wielkości potrzebnych dawek nawozów trzeba uwzględnić ilość składników uzyskanych z mineralizacji nawozów organicznych, resztek pożniwnych oraz próchnicy glebowej. Ocenę stanu odżywienia ogórka należy dokonać w oparciu o wygląd roślin. Jest to szczególnie wskazane w przypadku roślin szybko rosnących, do których należy ogórek. Zmiany w wyglądzie i zabarwieniu roślin mogą sygnalizować brak składników, gorsze przyswajanie niektórych z nich lub znaczną zmianę odczynu gleby.

Źródło” „Metodyka uprawy ogórka gruntowego (wyd. drugie)”, Opracowanie zbiorowe zespołu Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (pod kierunkiem: prof. dr hab. Franciszka Adamickiego, dr hab. Bożeny Nawrockiej), Warszawa, grudzień 2014 r.