Czym są ekoschematy?

Ekoschematy są dobrowolnymi praktykami służącymi zrównoważonej produkcji rolniczej (w tym ogrodniczej) ukierunkowanej szczególnie na ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów. Wykraczają one poza obręb wymagań i zobowiązań wynikających z zasad warunkowości i stanowią element Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wdrożenie tych praktyk istotnie przyczynia się do spełnienia założeń i osiągnięcia ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Warto pamiętać, że są to zobowiązania roczne, więc po tym okresie można ponownie wnioskować o płatności z ich tytułu lub zrezygnować. Aby otrzymać finansowanie trzeba spełnić pewne kryteria, w tym podstawowe, tj. łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem do wsparcia nie może być niższa niż 1 ha (wyjątek stanowią gospodarstwa, które posiadają zwierzęta i ubiegłoroczne dopłaty bezpośrednie nie były niższe niż równowartość 200 EUR). Trzeba też pamiętać o tym, że niektóre z ekoschematów nie są kompatybilne, tzn. nie można ich łączyć ze sobą. Niemniej, aplikacja eWniosekPlus jest dość „intuicyjna” w tym zakresie. Poza tym wzorem ubiegłego roku pomocą w wypełnianiu wniosków służą pracownicy wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Kwota płatności do poszczególnych ekoschematów jest określana w EUR, przy czym brany jest pod uwagę kurs wymiany walut z EUR na PLN w ostatnim roboczym dniu września.

Obecnie jest 6 ekoschematów obszarowych, na które rolnicy mogą się zdecydować. Są nimi:

  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
  • Obszary z roślinami miododajnymi,
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (TUZ),
  • Integrowana Produkcja Roślin,
  • Biologiczna ochrona upraw,
  • Grunty wyłączone z produkcji.

W następnych artykułach przedstawię ich charakterystykę.