Kapusta pekińska należy do warzyw o dużych wymaganiach pokarmowych, zwłaszcza w odniesieniu do azotu i potasu. Z plonem całkowitym świeżej masy, wynoszącym np. 120 t/ha pobiera: 192 kg azotu (N), 43,2 kg fosforu (P), 324 kg potasu (K), oraz 25,2 kg magnezu (Mg). Z uwagi na płytki i słabo rozwinięty system korzeniowy ma małą zdolność wykorzystywania składników pokarmowych z gleby. Wiąże się to z koniecznością wzbogacania gleby przeznaczonej pod jej uprawę w składniki pokarmowe w większych ilościach niż wynoszą jej rzeczywiste potrzeby pokarmowe.

Przy braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju kapusty, np. odpowiedniego nawadniania, należy jednak unikać wysokiego nawożenia, w ilościach przekraczających możliwości wykorzystania przez rośliny dostarczonych składników pokarmowych. Wiąże się to z poniesieniem niepotrzebnych kosztów, a z drugiej strony przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska, a często także do pogorszenia jakości plonu i obniżenia wartości odżywczej warzywa.

Kapusta pekińska wykazuje skłonność do nadmiernej kumulacji azotanów, ale w optymalnych warunkach uprawowych, a więc na dobrej glebie i właściwym jej odczynie, przy dobrym zaopatrzeniu w wodę i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, nawet przy dość wysokich dawkach nawożenia azotem nie ma obawy nagromadzenia w główkach większych ilości azotanów. Roślina ta posiada duży potencjał produkcyjny i w dobrych warunkach zdolna jest wyprodukować w krótkim czasie ogromną ilość biomasy, a dostarczony azot związać w azotowe związki organiczne, głównie w białko. Dlatego też należy dążyć, aby zapewnić jej jak najlepsze warunki dla wzrostu i rozwoju. Dotychczas nie została określona w polskich normach dopuszczalna zawartość azotanów dla kapusty pekińskiej.

Optymalne zawartości poszczególnych składników pokarmowych dla kapusty pekińskiej (w mg/dcm3 gleby) wynoszą: 110-130 N-(NO3 + NH4), 50-60 P, 160-180 K, 55-65 Mg i 1000-1500 Ca. Przy niższych od podanych zawartościach poszczególnych składników pokarmowych w glebie, należy je uzupełnić stosując odpowiednie nawozy mineralne w dawkach zależnych od poziomu zawartości danego składnika.

Źródło: „Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI KAPUSTY PEKIŃSKIEJ”, Opracowanie zbiorowe Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Warszawa wrzesień 2014 r.